Villkor för PayExpress

  • Ework har rätt att ta ut en avgift för PayExpress baserad på en i procent angiven andel av det fakturerade beloppet. Avgiften för PayExpress dras av från den ersättning som betalas av Ework till Leverantören.

  • PayExpress kan när som helst sägas upp genom skriftligt meddelande, uppsägningstiden är tio (10) arbetsdagar. Vid uppsägning skall ersättning betalas ut efter det att Ework har mottagit motsvarande betalning från Kunden. Om leverantören förlorar sin kreditvärdighet, går i konkurs, blir insolvent eller påbörjar skuldsanering har Ework rätt att med omedelbar verkan säga upp PayExpress.

  • För det fall att Kunden inte betalar Ework för den ersättning som har erlagts till leverantören, är Leverantören skyldig att på anfordran göra en återbetalning till Ework

  • Om Eworks kostnader för finansiering ökar på grund av ändring i lagar och regler (inklusive men inte begränsat till ändringar i skatteregler), har Ework rätt att justera PayExpress-avgiften. Ework förbehåller sig rätten att justera PayExpress-avgiften i händelse av att Eworks finansieringskostnad ökar inklusive men inte begränsat till högre räntor eller inflation och som ett resultat av justerade marknadsräntor. Ework förbehåller sig vidare rätten att justera PayExpress-avgiften i händelse av att Ework beslutar sig för att höja eller sänka PayExpress-avgiften på grund av kommersiella skäl.

  • Ework skall betala Leverantören för utförda konsulttjänster före det att Ework har mottagit motsvarande betalning från Kunden för varje enskild faktura.